Lirik lagu Asma Ul-Husna

Intan Desty Desiyani
0 view / 3212 show
2 years ago
Entertainment

Lirik Lagu Asmaul Husna 

 

Nas-aluka 
Yaa Man Huwallahulladzii Laa Ilaaha 
Illaahu 
Awarrohmaanur Rohim 
Almalikul Qudduusus Salaamul 
Mu’minul Muhaiminul ‘Aziizul Jabbaar 
Almutakabbirul Khooliqulbaariul 
Mushowirul Ghoffar 
Walqohharul Wahaabur Rozzaaqul 
Fattaahul ‘Aliim 
Alqoobidhul Baasithul Khoofidhur 
Alroofi’ul Mu’izzul Mudhillus Samii’ul 
Bashiirul Hakamul’adl 
Allathiiful Khobiir 
Alhaliimul ‘Adhim 
Alghofurus Syakuur 
Al’aliyul Kabiirul Hafiidhul Muqiit 
Alhasiibul Jaliil Al Kariimur Roqiibul 
Mujiibul Waa Si’ul Hakiimul Waduudul 
Majiidul Baa’itsus Syahid 
Alhaqqulwakiil 
Alqowiyul Matiin 
Alwaliyul Hamiid 
Almuhshil Mubdiul Mu’iid 
Almuhyil Mumiitul Hayyul Qoyyum 
Alwaajidul Maajidul Waahidus 
Shomadul Qoodirul Muqtadirul 
Muqoddimul Muakh Khirul Awwalul 
Akhiir 
Addhoohirul Baatinul Waalil Muta’al Bar 
Ruttawwaaabul Muntaqimul ‘Afuwwur 
Roufum Maalikul Mulki Dzul Jalaali wal 
Ikroom 
Almuqsitul Al Jaami’ul Ghoniyul Mughnil 
Maani’ud Dhoor Runnaafi’un Nuurul 
Haadii Badii’ul Baaqii 
Alwaaritsur rosyiidus Shobuurulladzi 
ladza kamits lihi Syaiun Wawas Samii’ul 
Bashiir 
Alloohumma Solli Afdhollas 
Sholati’alaa As’adi MAkhluuqoo Tika 
Sayyidinaa Muhammadiwa’alaa alihii 
Washohbihii wasallim ‘Adada Ma’luu 
Maatika Wamidaa Dzakalimaa Tika 
Kullamaa 
Dzakaro Kad Dzaakiruuna Waghofala 
‘An Dzikrihil Ghoofiluun.

 

 

Source img : http://www.fai-kao.com/files/images/asma-ul-husna-img.jpg 

Share On :