SAJAK SUNDA

Iim Ibrahim abdul Khalim
2 view / 11181 show
2 years ago
General

Janari Katompernakeun

Peuting tadi taya hujan nu marengan sawangan.
ukur aya kalakay ragrag jeung angin nu niupkeun salempang.
wanci janari nu katompernakeun pikir kumalayang neangan harepen
nu can tangtu iraha ngwujud kanyataan.
kanyaah jeung ka tresna
masih kalindih halimun.
Satungkebing langit salega jagad nyaksi ngajadi hijiSareupna sabada hujan


aya cileuncang
nyalangkrung di tepas imah,
tina sela-sela dahan arumanis
ngeclakan sesa cihujan siga nu peunggas harepan
20 02 1983
(aya nu ceurik dipapag gelenyu imut ibu)


kuring nu panungtung
ceuk itungan mah dinu kadua
ayeuna jangkep leuwihna salapan poe
satutas anjeuna mulang ka alam lana
mun seug direndengkeun tantuna
jadi angka 29
panceg kana waktu kuring kumelendang di pewaenangan
cohagna nambahan itungan
sajatiina ngurangan lengkah jeung rongheapna nafas.


#20 02 2012#
(aya katineung kanu mulang sataun katukang)


Nu mulang sataun katukang
(pihatur pun biang)


Langit haleungheum ceudeum
nalika girimis nganteur nu mulang
dibarung keclakna cimata

pucuk-pucuk eurih luak-leok
kasapu angin nu ngaharewoskeun kingkin
sapanjang jalan kaliwatan

*Batu reok
mungkas carita anjeun tibra
di alam lana


*Pajaratan di wewengkon Panjunan Sumedang

Asih halimun


hawar-hawar angin ngageuing katresna
nyimpaykeun raga katineung ka anjeun
dina bulan lumambrak urang patepung
silih titip asih,pada nunda kanyaah
keun
dilingkup halimun dipasieup kahemanJanari Katompernakeun

Peuting tadi taya hujan nu marengan sawangan.
ukur aya kalakay ragrag jeung angin nu niupkeun salempang.
wanci janari nu katompernakeun pikir kumalayang neangan harepen
nu can tangtu iraha ngwujud kanyataan.
kanyaah jeung ka tresna
masih kalindih halimun.
Satungkebing langit salega jagad nyaksi ngajadi hijiSareupna sabada hujan


aya cileuncang
nyalangkrung di tepas imah,
tina sela-sela dahan arumanis
ngeclakan sesa cihujan siga nu peunggas harepan
20 02 1983
(aya nu ceurik dipapag gelenyu imut ibu)


kuring nu panungtung
ceuk itungan mah dinu kadua
ayeuna jangkep leuwihna salapan poe
satutas anjeuna mulang ka alam lana
mun seug direndengkeun tantuna
jadi angka 29
panceg kana waktu kuring kumelendang di pewaenangan
cohagna nambahan itungan
sajatiina ngurangan lengkah jeung rongheapna nafas.


#20 02 2012#
(aya katineung kanu mulang sataun katukang)


Asih halimun


hawar-hawar angin ngageuing katresna
nyimpaykeun raga katineung ka anjeun
dina bulan lumambrak urang patepung
silih titip asih,pada nunda kanyaah
keun
dilingkup halimun dipasieup kaheman
Ngalalana


Satutasna rereuh di satengahing marga
laku jumurung waktu
lumampah nikreuh mapay laratan
panutan ajeun teu weleh dina implenganLayon saha eta


Bangke saha eta,
ngajepat sisi jalan pasampangan
taya nu mirosea buruk teu puguh rupa

layon saha eta,
ngajepat dinu amparan permadani
ditarete malati jeung kananga
pada nyengcerikan

naon bedana manusa,
Rumpaka


Kinanti Pamageuh ati
Rumpaka diwangun padalisan
Jati hamo kasilih junti
Sunda midang makalangan
Wanci


tengah peuting
anjing rageg patembalan
marengan hujan ngaririncikGayatri


langit ceudeum
ditema mega nu alum
ajeun nganti nu tigin jangji
nyatana sulaya nyanding kiwari

anjeun Gayatri
dareuda nahan cimata
lantaran inyana mungkas harepan
satengahing sagara asih

Gayatri
mungkas katresna
ngemasing paiti tumekaning perlaya
girimis nu nyaksi
balati tiliam asih nembus
jajantung.

Gayatri
II

Teu kungsi lila
anjeun datang deui
salin jinis jadi malati
mu mekar
na tungtung kaduhung
sabab kalindih halimun
katugenah
Kingkilaban mangsa janari
(keur anjeun nu ngancik na ati)


Kingkilaban ngagurat langit
marengan angin nu ngaharewoskeun kaasih
najan nyamuni dina rongheapna nafas

pucuk-pucuk waktu ting garupay
ngagentra katresna nu lumampah
mapay rasa nyiar rumasa
sajeroning sukma

anjeun
nu nyebit asih dinu ati
ngaguar carita katresna
ngolebat na kongkolak soca
mugi duriat nyanding bagja salawasna
sabab
satungkebing langit salega jagad
nyaksi ngajadi hiji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diajar maca jeung nulis


Kuring teh
keur diajar maca jeung nulis,
muga anjeun surti
kana pasini
nu jadi tanda tanya
antara kanyataan
jeung rasa
nu pagaliwota
dina saban lampah mangsa


Mega Alam
(keur ki sobat)


bareto na tungtung laku
meh bae inyana kasarung,
ayeuna inyana tijalikeuh
di jalan nu sabenerna kungsi kaliwatan,
meureun geus guratna kitu
kabawa anging kalimpud angkeub
nu mayungan buana
Balebat di purworejo


isuk-isuk harita
balebat di alun-alun purworejo
anjeun imut bari ngagentraan kaheman

Sabada Isya
(keur Bapa nu mulang sabada Isya)


Aya nu tilar dunya
nalika peuting mimiti ngalengkah
dipirig ku rincikna sora hujan
ditema kalam mulya nu dareuda
dibarung keclakna cimata

#07042012#
Sawah


sakotakan keur dipaculan
Hawar-hawar bedug asar ngageroan
tuluy hanjat kana galengan
bari nyusut kesang ku lengen nu lmokot leutaklaku sakadang heulang

ngarongheap.... bari enteup dina dahan

 

 

 

 

 

 

 

Pasosore

Harita di Batu Karas
urang kungsi paadu teuteup
mangsa ombak handaruan meupeuh simpe


Harita di Batu Karas
urang teu cumarita
ukur pikir meulit na ati

#23#09#2012#

 

 

Geningan

Aeh,
gening anjeun
datang deui dibarung ku imut

Aeh,
naha bet jadi kagagas
pasosore neuteup panon poe
bari nikreuh ngulon

 

 

 

Nalika

Malati ligar di lamping pasir
marengan sumirat balebat
medal gurat sajak
nu can angeus dikotret
dina pucuk-pucuk halimun
 

 

  Kiwari
(Pihatur Ibu kalih Apa, mugia lugina di alam kalanggengan)

Ukur kalakay
kasapu angin jeung sesa reumis

kapentrang balebat
mangsa neuteup
tetengger kalayan natrat kakasih salira
atra lain nu lian

suni
marengan malati du'a
nu mekar sajeroning dada
muga anjeun bagja di alam lana

2012

 Keur saha,

 

 

Janari


batu-batu ngalempreh
teu walakaya kasoran
dijorag simpe

dangdaunan ukur unggeuk
kasapu angin nu lalar liwat
di jomantara
si nini keur nyisig
ku seureuh langit nu
teu sabaraha merdong.
¤12¤2012¤
HEMAN NU SAKABEH
(Keur nu ngaku manusa)
Raga lain waruga
sukma henteu ngajiwa

 

saha
anjeun,
andika,
dia,
sira?
ari
abdi,
kula ,
kuring,
ngaing,
nu mana?
niten lampah
mapay lengkah
naha atra teu sarua,


<giriloka 83>

Tags : #
Share On :